Error en anunci licitació ELOC-2016-0001

Havent-se detectat un error en la fórmula de valoració de l'oferta econòmica, aquesta s'ha corregit i substituït en l'Annex 6 - Criteris d'adjudicació [pdf] del plec de clàusules.

Podeu trobar tota la informació sobre licitació a Perfil del contractant de la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes, apartat 3.1. Licitacions obertes. Obres.

Aquella empresa interessada a participar cal que s'adreci a la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes mitjançant el correu electrònic contractacio@pantaderiudecanyes.cat per tal que se li pugui facilitar el projecte executiu.

El termini per a presentació d'ofertes s'acaba el dia 28 de juliol de 2016 a les 13,00 h.

Categoria: